skip to Main Content
Van Ağır Ceza Avukatı

van ağır ceza avukatı

van ceza avukatı

van ceza avukatı

van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  Avukat  Gökhan  BAŞKURT Van Hukuk Bürosu –

              Hukuk bilgisinin doğru ve güncel olması kadar, somut hukuki sorunları çözecek şekilde ele alınması da önemlidir. Somut hukuki problemler, mevzuat ve yargıtay kararları ışığında değerlendirilerek bir çözüme ulaşılmalıdır. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  Avukatlık faaliyeti, farklı hukuk alanlarına ilişkin normların somut olaya doğru bir şekilde uygulanarak müvekkilin hukuki probleminin çözülmesi faaliyetidir. Hukuk büromuz, bir taraftan müvekillerine hukuki yardım sunarken diğer taraftan makale ve yargıtay kararları yayımlayarak uygulamaya katkı sunmaktadır. Makalelerimiz, hukuk teorisi, güncel mevzuat (kanun, yönetmelik, tüzük vs.) ve yargıtay kararları ile şekillenen en son mahkeme uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Mevzuat değişiklikleri veya yeni yargısal uygulamalar makalelere eklenerek bilgi akışının güncelliği sağlanmaktadır. Van Hukuk Bürosu, hukuki danışmanlık hizmetinin yanı sıra birçok hukuk alanında faaliyet göstermesine rağmen dört hukuk alanını temel faaliyet alanı olarak belirlemiştir. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı

Ceza Hukuku 

             Ceza yargılaması süreci, van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan süreçtir. Ceza hukuku arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme kararları vasıtasıyla kişi özgürlüğüne müdahale eder. Suç işlendiğinde savcılık tarafından soruşturma, van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  ceza davası açıldığında mahkeme tarafından yargılama faaliyeti yapılır. Tüm bu süreçlere şüpheli, sanık veya şikayetçi olarak katılanlar mutlaka profesyonel hukuki yardım almalıdır. Yargısal süreçlerde müşteki, şüpheli veya sanığın savunma hakkı bir ceza avukatı tarafından temin edilmediği takdirde hak kaybı kaçınılmazdır. Van , ceza avukatı davaları fazla olan şehirlerden biridir. Van ceza hukuku büroları, van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  kentte işlenen suç çeşitliliği nedeniyle oldukça geniş bir yelpazede hukuk uygulaması deneyimine sahiptir. Türkiye’de tüm mesleki uygulamalardaki gelişmelere paralel olarak nitelikli ceza avukatı sayısının da gittikçe arttığı görülmektedir. Van Hukuk Bürosu, ceza hukuku teorisi ve uygulamasını birlikte ele alarak müvekkillerine etkin bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaya çalışmaktadır. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı

Tazminat Hukuku

       Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  Maddi ve manevi tazminat davası; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası (malpraktis), boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir. Tazminat davaları; kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından titizlikle takip edilmesi gereken ayrı ayrı önemli aşamalardan oluşur. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tazminat davası sürecinin iyi yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır. Maddi tazminat davası, ölüm varsa ölenin yaşı, en son aldığı ücret, tazminat konusu olaydaki kusur oranı; yaralanma varsa ek olarak maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır. Manevi tazminat davası ise kusur oranı, tarafların mali durumları, yaşı, mesleği, olayın vehameti vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır. Tazminat davalarına giren avukatlar için halk arasında tazminat avukatı gibi sıfatlar kullanılmaktaysa da Türkiye’de henüz böyle bir avukatlık uzmanlık alanı tanımlanmış değildir. Avukatlık büromuz, tazminat davaları için tazminat sebebini ve somut olaya özgü mevzuatı birlikte analiz ederek hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sunmaktadır. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı

 Gayrimenkul Hukuku

           Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  Dava hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır. Asliye veya sulh hukuk mahkemesinde gayrimenkul davası açılmadan önce dava süreci çok iyi planlanmalıdır. Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal yargıtay kararları araştırmasının yapılması, keşif, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesi gibi işlemlerin sonuçlarının önceden planlanması gerekir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının temin edilmesini sağlamaktadır. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı

Medeni Hukuk

 Medeni hukuk; boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarını; mirasta mal paylaşımı, muvazaa (mirastan mal kaçırma), van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  mirasçının saklı payının ihlal edilmesi nedeniyle tenkis davası, mirasın reddi gibi miras hukuku davalarını; sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davası vb. gibi borçlar hukuku davalarını kapsayan oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır. Özel hukuk alanında çalışan avukatlar için miras avukatı, boşanma avukatı, van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı  aile avukatı gibi kavramlar halk arasında kullanılmakta ise de, mevzuatta henüz böyle bir tanımlama mevcut değildir. Özellikle, genel veya özel boşanma sebepleriyle açılan çekişmeli boşanma davaları, boşanma avukatlarının hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan medeni hukuk davalarıdır. Çekişmeli boşanma davası, hem boşanma kararı verilmesinin hem de tazminat ve nafaka gibi mali taleplerin tarafların kusur durumuna göre belirlendiği ve bu nedenle boşanma avukatı ile temsil edilmenin hakların temini açısından etkili olduğu bir dava türüdür. Vanda  boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren büroların oldukça yoğun olduğu bir kenttir. Özel hukukun bu alanı, Vanda faaliyet gösteren tüm hukuk büroları gibi büromuzun da hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti verdiği temel faaliyet alanıdır. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı

Hukuki Danışmanlık

 Hukuki danışmanlık, hukuki sorunların çözümünde önemli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı Özellikle Van avukatları, hukuki danışma ve vekaleten yapılan işler olmak üzere iki farklı biçimde mesleki faaliyet icra etmektedir. Günümüzde en iyi avukat, müvekkiline ait sorunlar mahkemeye intikal etmeden önce çözüm üreten avukat olarak kabul edilmektedir. VAN Hukuk Bürosu, hukukun tüm alanlarına ilişkin önleyici bir hukuk hizmeti olarak hukuki danışmanlık vermektedir. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı

Vanda faaliyet gösteren Van Hukuk Bürosu, bir taraftan makale ve yargıtay kararları yayımlayarak hukuk bilgisine erişimi kolaylaştırırken, diğer taraftan ceza hukuku, tazminat hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, medeni hukuk, vergi ve idare hukuku davalarında avukatlık hizmeti sunmaktadır. van ceza , boşanma , tazminat , van avukatı

van ceza avukatı

Van ceza avukatı –  Avukat Gökhan BAŞKURT Ceza  hukuku alanında sahip olmuş olduğu deneyim ve tecrübesiyle müvekkillerine en iyi hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sunmak için  birikimi ve deneyimiyle ceza avukatı olarak , müvekkillerimizin hak ve hukukunu koruyarak ,dava sürecini takip ederek en iyi hukuki hizmeti sunmak için çabalamaktadır.

Van Ceza Avukatının görevleri nelerdir ?

     Ağır Ceza davaları soruşturma aşaması ile başlayan , kovuşturma ile devam eden ,bir üst mahkeme olan İstinaf ve Yargıtay aşamalarında devam eden , uzun süren bir yargılama sürecidir . Bu süreci Van ceza avukatı ile takip etmek olmazsa olmazlardandır . Van Ceza avukatı bu hukuki süreci usul ve esas yönünden takip ederek hata yapılmasını ve zarara uğramanızı önler . Bu yazımızda size

 van ceza avukatı kimdir  ? ceza yargılamasının çeşitli safhalarında ceza avukatının rolü nedir ?zorunlu müdafi kimdir ? vb sorularınızı cevaplandıracağız.

 Avukat ceza yargılamanın 3 temel noktasından savunmayı temsil eder. Ve devlet – Birey arasındaki dengeyi sağlar .  Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve ceza yargılamasında hak kaybına uğramasını önler.Savunmayı temsil eden avukatlar ceza yargılamasında da ya şüpheli veya sanığı savunur veya tam tersi müşteki, mağdur ya da suçtan zarar göreni savunur .

van ceza avukatı

van ceza avukatı

Van ceza avukatı şeklinde bir resmî ünvan var mıdır?

Hayır. Henüz avukatlar resmi olarak ihtisas ünvanı alamamaktadırlar. Yeni avukatlık kanunu tasarılarında avukatların örneğin boşanma avukatı, veri avukatı, ceza avukatı gibi ihtisas ünvanı kullanabilmelerinin resmileştirilmesi için çalışmalar mevcuttur ancak mevcut yasal düzenlememizde avukatlık bu şekilde ihtisas alanlarına ayrılmaz. Peki neden bazı avukatlar kendilerini ceza avukatı, bilişim avukatı gibi ünvanlarla tanıtmaktadırlar ? Bu tamamen avukatın bilgi ve tecrübesiyle alakalıdır. Müvekkil portföyü ve mesleki geçmişi gereği daha çok ceza yargılamalarında çalışmış ve bu alanda bilgi ve tecrübe biriktirmiş avukat kendisini ceza avukatı olarak tanıtmakta ve bu şekilde tanınabilmektedir. Bu da doğal bir süreçtir aslında. Yeni kanun çalışmaları bu noktada var olanı yasal ve resmi bir zemine kavuşturma gayretidir ve haklı bir çabadır.

Van ceza avukatı Kimdir ?

van ağır ceza avukatı Yukarıda da değindiğimiz gibi ceza avukatı daha çok (veya tamamıyla) ceza yargılamalarında görev alan, bu alanda bilgi ve tecrübe biriktirmiş avukattır. Ceza hukuku alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak da bir ceza avukatı için artıdır. Ceza hukuku alanında akademik kariyer yapmış olması, bu alanda çeşitli makaleler kaleme almış olması, makalelerinin akademik dergilerde yayınlanmış olması bu alandaki bilgisini, daha önce ceza yargılamalarında temsil ettiği müvekkil sayısı, elde ettiği hukuki başarılar da tecrübesini ortaya koyar.

     van ceza avukatı müvekkillerini ceza yargılamasının tüm aşamalarında temsil eder. Bu aşamalar arama, el koyma, gözaltı ve kolluk ifadesi ile başlar, soruşturma aşamasında savcılık ifadesi, adli kontrole veya tutuklamaya sevk, hakimlik sorgulaması, ceza yargılaması ile devam eder, temyiz aşaması sonrasında hükmün kesinleşmesi ile son bulur. Tüm bu aşamalarda van ceza avukatı müvekkilini yargı mercileri önünde temsil etmenin yanında, müvekkilini de sürekli hukuki olarak bilgilendirmektedir.

Ceza yargılamasında suç şüphesi altında olan fail soruşturma aşamasında şüpheli, kovuşturma yani mahkeme aşamasında sanık olarak adlandırılır. Sanık adına vekaleten görev alan avukata ise şüpheli müdafi veya sanık müdafi denir. Eğer avukat karşı tarafı yani müştekiyi, mağduru ya da suçtan zarar göreni temsil ediyorsa müdafi değil vekil olarak adlandırılır. (örneğin müşteki vekili gibi.)

van ağır ceza avukatı

Zorunlu Müdafilik Nedir ?

Ceza yargılamasında eğer atılı suç için öngörülen cezanın alt sınırı 5 yılın üzerindeyse şüpheli veya sanığın mutlaka bir van ağır ceza avukatı tarafından temsil edilmesi gerekir. Eğer şüpheli/sanık kendisi bir van ceza avukatı tutamıyorsa baronun bu kişiye avukat görevlendirme mecburiyeti bulunmaktadır. Yargı makamları da avukat olmadan soruşturma işlemlerini devam ettiremezler. Örneğin avukat olmadan şüphelinin ifadesini alamazlar.Atılı suç ne kadar ağır olursa olsun masumiyet ilkesi gereği suçu sabit olmadıkça herkes masumdur. Suç üstü dahi olsa bu ilke değişmez, adil yargılanma ilkesi gereği herkesin bir avukat ile kendisini temsil etme ve savunma hakkı bulunmaktadır. Kaldı ki bir suç işlediği sabit olsa dahi alacağı ceza suçun niteliği ve hangi şartlar altında işlendiğine göre değişiklik arz edecektir. Örneğin kasten adam öldüren ile, haksız tahrik altında adam öldürenin cezası bir değildir. Ceza avukatının önemi bu noktada ortaya çıkar, müvekkilinin lehine olan kanun maddelerin tatbikini sağlayarak aslında hak ettiğinden daha fazla ceza almasını önler veya suçsuzsa beraat etmesini sağlar.Bu nedenle alt sınırı 5 yılın üzerinde olan suçlar bakımından mutlaka herkes van ağır ceza avukatı tarafından temsil edilmelidir. Bu soruşturma aşamasında savcı tarafından ifade alınırken de geçerlidir, yargılama aşamasında duruşmada temsil edilirken de aynı şekilde geçerlidir. Eğer hazırda şüphelinin avukatı yoksa savcı ifadeyi almadan önce van ceza avukatının gelmesini ve ifadeye eşlik etmesini beklemek mecburiyetindedir. Aksi halde avukatın bulunmadığı ortamda alınan şüpheli aleyhine her türlü karar üst merci tarafından iptal edilir.

van ceza avukatları

Van ağır ceza avukatının Kollukta Önemi

Suç işlendikten sonra kolluk şüpheliyi yargı önüne çıkartmak için çalışmaya başlar. Bu noktada yasanın verdiği yetki ve yargı makamlarından aldığı kararlar ile çeşitli koruma tedbirlerini uygular. Bunlar arama, el koyma, gözaltı, kolluk ifadesi gibi işlemlerdir. Bunların şartları kanunlarda ve yönetmeliklerde ayrıntılarıyla düzenlenmiştir.Van ceza avukatının bu noktadaki görevi tüm bu kolluk sürecinin kanun ve yönetmelikle uygun bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini gözlemlemektir.Arama, el koyma, gözaltının yasal şartlarına aykırı olarak işlemleri van ceza avukatı ilgili mercilere bildirecek ve itirazlarını gerçekleştirecektir ayrıca kolluk ifadesi esnasında da müvekkiline eşlik edecek, gözaltı şartlarını ve süresini izleyecektir. Avukat aynı zamanda süreç hakkında müvekkilini bilgilendirecek ve müvekkili ile gerçekleştireceği görüşmeler ile tam olarak olayın boyutlarını tespit edecektir.

Van Ağır Ceza Avukatının Soruşturmada Önemi

Kolluğun gerçekleştireceği prosedür ve gözaltı neticesinde eğer şüphelinin salıverilmesine karar verilmezse soruşturma aşaması başlar ve şüpheli kolluk tarafından savcılıkta hazır edilir. Savcılık kolluğun hazırladığı fezleke üzerinden bir de kendisi şüphelinin ifadesini alır. Bu aşamada gerekirse savcı müşteki ve diğer tanık ve ilgili şahısları da bizzat dinleyebilir. Eğer atılı suç için öngörülen suçun cezasının alt sınırı 5 yılın üzerinde ise savcılık ifadesi esnasında van ceza avukatının bulunması zorunludur. Savcı öncelikle şüphelinin ifadesini alır ve ardından şüpheli müdafinin savunmasını dinler.Bu noktada van ağır ceza avukatı suç olarak nitelendirilen olayı, olayın meydana geliş şeklini, müvekkilinin pozisyonunu, iç ve dış faktörleri göz önünde bulundurarak müvekkili lehine olan doneleri ortaya koyar ve savcıya savunmasını sözlü olarak sunar. Savcılık yapacağı değerlendirme neticesinde şüphelinin salıverilmesine karar verebileceği gibi adli kontrol veya tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine de sevk edebilir.Sulh ceza hakimi de talep üzerine sorgulama gerçekleştirilir. van ağır ceza avukatının görevi burada da devam eder ve sorgu esnasında da müvekkiline eşlik eder, müvekkilinin savunması akabinde kendisi savunmasını sözlü olarak gerçekleştirir ve müvekkili lehine olan doneleri ortaya koyar. Hakimin kararı aleyhe ise ve hukuka aykırılık söz konusu olduğunu düşünüyorsa bir üst merci olarak en yakın sulh ceza hakimliğine sunulmak üzere itiraz dilekçesini sunar.Tutukluluk süresince soruşturma dosyasını inceleyerek ve müvekkili ile de iletişim halinde olarak soruşturmayı takip ederek, gerekirse tahliye talebinde bulunur, tutuklamanın devamına kararlarına itirazda bulunur, tutuk incelemeye eşlik eder ve müvekkilinin tahliyesine veya davanın açılmasına kadar süreci takip etmeye devam eder.

Van Ağır Ceza Avukatının Kovuşturmada Önemi

Savcılığın iddianameyi düzenleyerek mahkeme göndermesi ve mahkemenin de iddianameyi kabul etmesi ile kovuşturma aşaması yani yargılama süreci başlar. Mahkeme sürecinde tüm taraflar, tanıklar tekrar dinlenir, soruşturma aşamasında toplanan deliller incelenir, gerekirse mahkeme kendisi de delil toplar, keşif yapılması gerekirse veya bilirkişi incelemesine ihtiyaç duyarsa bunları gerçekleştirir. Van ceza avukatları yargılama süresince duruşmalara katılarak müvekkili lehine davayı takip eder, savunmalarını gerçekleştirir, tanıklara sorularını sorar, toplanan delillere karşı beyanlarını sunar, esas hakkında beyanlarda bulunur ve yargılama süresince sanığı temsil eder.

Bu aşamalarda yargılamanın müvekkili lehine seyretmesi için van ağır ceza avukatlarının  rolü çok önemlidir. Müvekkili lehine olan delilleri mahkemeye sunarak aleyhe oluşabilecek kanaati değiştirebilir, olayın aydınlanmasına yardımcı olur. Diğer taraftan bakıldığında müşteki vekili de sanığın aleyhine olan delilleri mahkemeye sunar ve sanığın cezalandırılması için gerekçelerini duruşmalarda ve yazılı beyanlarında ifade eder.

Van ağır ceza avukatının Temyizde Önemi

Neticede lehte veya aleyhte mahkeme hükmünü açıklar. Mahkeme kararına karşı itiraz veya temyiz yolu açıksa van ağır ceza avukatı hükmün hukuka aykırı olan yanlarını itiraz veya temyiz dilekçesinde belirterek üst merciye dosyanın taşınmasını sağlar. Yargılama sürecine tanıklık eden van ceza avukatları yargılama süresince gerçekleştirilen usul hatalarını temyiz dilekçesine sıralar, esasa ilişkin olarak olayın yanlış tespit edilmiş olması veya hatalı maddelerin uygulanmış olması halinde aynı şekilde bu husustaki itirazlarını temyiz dilekçesi ile dile getirir ve dosyanın bir de üst merci tarafından incelenmesinin yolunu açar.

     Van ağır ceza avukatları Ceza yargılaması her aşaması çok sistematik bir şekilde kurallar ile örülmüş bir süreçtir. Tüm bu teknik süreçlere sanığın hakim olması mümkün değildir. Ancak avukat bu süreci sağlıklı bir şekilde takip edebilir ve hatalı noktaları tespit ederek temyiz konusu yapabilir. İyi bir temyiz dilekçesi tabiri caizse sanığı ipten alabilir. Bu nedenle çoğu zaman sanıklar yargılama sürecinde davayı kendisi takip ederken temyiz aşamasında avukat tutmaktadır. Ancak yargılamanın başında itibaren avukat tarafından temsil edilmek çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü süreci takip eden van ceza avukatı temyiz aşamasında itiraz noktalarını çok daha iyi bir şekilde tespit edebilecektir.

Van Ceza Avukatı Ücretleri Hakkında

  Van ağır ceza avukatı ile müvekkil arasındaki ücretin miktarının herhangi bir standardı yoktur. Maddi boyutu olan yargılamalarda belki yargılamanın konusunun değeri bir nebze belirleyici olabilmekte ise de ceza yargılamasında kişinin özgürlüğü söz konusu olduğundan ücret tamamen van ceza avukatının bilgi ve tecrübesine dayalı olarak değişiklik arz etmektedir. Bu sebeple ücret noktasında örnek ortalama bir miktar belirtmek ceza yargılamaları açısından mümkün değildir. Avukat ile müvekkilin yapacağı görüşmede, suçun tipi, olayın boyutu göz önünde bulundurularak ve yapılacak masraflar, yargılamanın tahmini süresi gibi etkenlerle birlikte bir ücret belirlenecektir.

Ceza avukatlığı alanında her zaman en iyi avukat aranır .Bu sebeple müvekkiller kendi çevrelerinde van ceza avukatı,en iyi van ceza avukatı ,van ağır ceza avukatı arayışına girmektedirler.

Vanda en iyi ceza avukatı ; özellikle ağır ceza davaları ,asliye ceza davaları ve soruşturma aşamasında uzman ve tecrübeli avukatı ifade eder. Van ceza avukatı ve van ağır ceza avukatı arayışını özellikle alanında başarılı olan ve daha önceki davalarından referans alabileceğiniz avukatı seçmeniz yararınıza olacaktır.

Ceza davası süreci sanık yönünden zahmetli ve uzun sürecek bir süreçtir.Bu süreçte iyi ağır ceza avukatı ile çalışmanız gerekir.Bu süreci engin deneyim ve bilgiye sahip bir ağır ceza avukatıyla yönetmeniz gerekir.

Van adliyesinde görülen ceza davanızda  sizi temsil edecek avukat alanında yetkin ,gerek yerleşik yargıtay kararlarına ve kanunun lafzına hakim olmalıdır.

Davanız üzerinde yoğunlaşan ve uğraşan avukat sizin için en iyi van ceza avukatı olacaktır.

Van suç oranı yüksek bir ildir.Herhangi bir suçtan zarar gören kişiyseniz van ağır ceza avukatı ile savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Van ağır ceza avukatı Avukat Gökhan BAŞKURT kolluk aşaması , soruşturma ve kovuşturma aşaması ve ceza davalarının tüm aşamalarında size en iyi ve sorunsuz hizmeti sağlamak amacıyla avukatlık görevini ifa etmektedir.

Savcılık,sulh ceza,asliye ceza ve ağır ceza süreçlerini takip eden uzman kadromuz.Gözaltı sürecinden  tutukluluk aşamasına kadar olan ve ceza davasının tüm süreçlerini uzman kadromuzla van ceza avukatı olarak takip etmekteyiz.En iyi ceza avukatı konuyu en iyi anlayan ve sizin için çözüm üreten avukattır.Bunun için ceza davası sürecinde  sizi en iyi şekilde savunacak van ağır ceza avukatı ile yola çıkmanız büyük öneme sahiptir.

 Van ceza avukatı ücretleri ; Her ceza dosyasının gerektireceği emek özen farklıdır.Asgari ücret tarifesine göre soruşturma 800 ,sulh ceza 960 ,ağır ceza 5400 ,çocuk ağır ceza 5400  TL dir.Bu ücret her sene Van Barosu tarafından belirlenmekte ve  güncellenmektedir.

 Vanda ağır ceza avukatı, van ağır ceza mahkemelerinde yer alan duruşmalarda uzman olan avukatlara verilen isimdir.Ağır ceza davalarında sanık ya da müştekiyi temsil eden uzman avukata ,van ağır ceza avukatı denmektedir.Ağır ceza mahkemesinde  Türk Ceza Kanununda sayılan suçları ya da 10 seneden fazla hapis cezasını gerektiren ağır suçların yargılaması yapılmaktadır.

Suç ve suçlu kavramı toplumun sosyal yaşantısı, kültürel, ekonomik ve siyasal yapısıyla doğrudan ilgili olduğundan, van ceza avukatı toplumu çeşitli yönleriyle görmesi gereken bir sosyolog gibidir. Van Ceza avukatı, yaşadığı toplumu tanımalı, bilmeli, toplumla adeta iç içe yaşamalıdır. Ceza avukatı toplum içinden çıkan o suçlu bireyi savunurken, onu suça sürükleyen, onu suç işlemeye iten etkenleri bilmelidir.

Ceza avukatı, toplumu suçlu gözüyle analiz ederken aynı zamanda da doğru çözümlemeler yapmalıdır. Çünkü ceza avukatı, hem kişi özgürlüğü açısından hem mağdur hakları açısından toplumun en hassas olduğu sorunlarla uğraşır. Bir ceza avukatı, suçlu ile mağdur arasındaki o ince çizgiyi doğru bir şekilde analiz etmez ise telefi güç sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Ağır Ceza Avukatı

Avukat, yasama organının soyut düzenlemeleri olan kanunları belirli somut davalara uygular. Bir nevi kanunlar ile kanunların uygulandığı insanlar arasında aracı gibidir. Kanun hükümlerinin, suçlu mağdur fark etmez tüm insanlar için doğru bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur.

Ülkemizde avukatlık mesleğinde genel olarak bir ayrım söz konusu değildir. Yani bir ceza avukatı veya ağır ceza avukatı, aslında aynı şeyleri ifade eder. Ağır ceza avukatı da ceza avukatı da, suça sürüklenmiş insanları veya suç işleyen insanlar tarafından mağdur edilmiş insanları, yukarıda bahsettiğimiz bu soyut kanun düzenlemelerine uygun bir şekilde savunur.

Ağır ceza avukatı, tutuklu veya tutuksuz yargılanan müvekkiliyle görüşüp olayla ilgili tüm belgeleri gözden geçirerek gerçekleri bulmaya çalışır. Çünkü ağır ceza avukatı, Cmk nın temel amacı olan maddi gerçeğe ulaşma ilkesini benimsemiştir. İşte bu doğrultuda ağır ceza avukatı dosyadaki lehe veya aleyhe olan tüm delilleri araştırır. Ağır ceza avukatı, mahkeme öncesi hazırlamış olduğu delilleri, ağır ceza Mahkemesi başkanına ve ağır ceza mahkemesine heyetine sunar. Aynı duruşmada da delilleri tanıtır. Hazırladığı delillerle yaşanan olayı ilişkilendirir.

En İyi Ceza Avukatı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ülkemizde avukatlık mesleğine ilişkin bir ayrım yoktur. En iyi ceza avukatı önce .Açıkçası en iyi ceza avukatı, terimi biraz ülkemize özgü bir kriterdir. neden derseniz, çünkü en iyi ceza avukatı arayışında olmak en iyi ceza avukatını bulacağınız anlamına gelmez.

Aslında en iyi ceza avukatı ülkemizde geçmişten beri süre gelen her şeyin en iyisi bulma gayesinden kaynaklanmaktadır. Haliyle suça sürüklenmiş insanlar veya mağdurlarda ceza davlarında Van en iyi ceza avukatıarayışındalar.

En İyi Ağır Ceza Avukatı

Makalemizin başında ceza avukatı ve ağır ceza avukatı diye bir ayrımın olmadığına değinmiştik. İşte Van en iyi ağır ceza avukatı da en iyi ceza avukatı karşılaştırması gibidir. Yanı sözün kısası, aslında en iyi ceza avukatı ne ise en iyi ağır ceza avukatı da odur.

Çünkü en iyi ağır ceza avukatı da ceza davalarında müvekkilini en iyi bir şekilde savunmak ister. En iyi ağır ceza avukatı da müvekkilinin ceza almamasını, mağdur ise eğer, mağduriyetinin en iyi şekilde giderilmesini ister.

En iyi ağır ceza avukatı da ağır ceza mahkemelerinde duruşma öncesi lehe veya aleyhe delil analizi yapar, tanık bulmaya çalışır. En iyi ağır ceza avukatı da duruşma öncesi neler yapabileceğini önceden maddi gerçeği nasıl ortaya çıkarabileceğini düşünür.

Van Ceza Avukatı

Makalemizin özünde, ceza avukatı, ağır ceza avukatı ve en iyi ceza avukatı, en iyi ağır ceza avukatı ayrımını ele aldık. Van ceza avukatı da bu ayrımların başka bir türüdür. Önceki ele aldığımız başlıklar nitelik olarak farklılık iken, Van ceza avukatı ile bölgesel bir ayrımı ele alacağız.

Ceza avukatını ele aldığımızda suç ve suçlu kavramı toplumun sosyal yaşantısı, kültürel, ekonomik ve siyasal yapısıyla doğrudan ilgili olduğuna değindik. Yanı Van ceza avukatı da tamamı ile toplumun sosyal yaşantısı ile ilgilidir. Vandaki ceza davalarında  van ceza avukatı toplumu en iyi bir şekilde analiz ederek başarılı bir sonuca erişir.

Van ceza avukatı,  vanda suça sürüklenen insanları veya suçlular tarafından mağdur edilen insanları ilgilendiren ceza davalarında, Vanın sosyo-kültürel yapısını göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü, Van ceza avukatına göre başarının sırrı toplum analizi olmalıdır.

Van Ağır Ceza Avukatı

Van ağır ceza avukatı, Van ceza avukatı ile aynı görevi ifa eder. Başta da dediğimiz gibi ülkemizde nitelik olarak bir ayrım olmadığı gibi bölgesel bir ayrımda yoktur. Van ağır ceza avukatı da ülkemizin her köşesinde ceza davalarında avukatlık ve hukuki danışmalık hizmeti verebilir.

Van  ağır ceza avukatı, Van ağır ceza mahkemelerindeki ceza davalarında suçlu veya mağdur vekilliği yaparak ceza kanunlarının en iyi şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Van ağır ceza avukatı, TCK da düzenlenen ve ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren suçlara bakar. Van ağır ceza avukatının görevi bir ceza avukatına göre daha zordur. Çünkü, suç ve suçlu psikolojisi toplumsal yapıyla alakalıdır. Van ağır ceza avukatı da Vanın toplumsal yaşantısından kaynaklı davalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Van Da En İyi Ceza Avukatı

Van da en iyi ceza avukatı ile avukatlık mesleğinde hem bölgesel hem nitelik hemde branş olarak ayrım kastedilmektedir. Vanda da en iyi ceza avukatı genellikle Vanda bulunan ceza mahkemelerinde görülen davalarda aranmaktadır.

Van da en iyi ceza avukatı, Vanda yaşayan veya yer yönünden yetki bakımından Van ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan davalarda hizmet vermektedir.

Her yerde olduğu gibi Van’da da herşeyin en iyisi her işin ehli aranmaktadır. Böyle bir durumda Vanda en iyi ceza avukatının sorumlulukları da artmaktadır. Bu sebeple Vanda en iyi ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarında en iyi performansı göstermek zorundadır. Çünkü Vanda en iyi ceza avukatı, ceza davalarında yargılanmakta olan sanıkların veya ceza davalarında görülmekte olan olaya ilişkin mağduriyetleri bulunan insanların hukuki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermelidir.

Ceza Avukatı Neden Gereklidir?

Van Ceza avukatının müvekkili şüpheli veya sanık durumunda ise, soruşturma veya kovuşturma aşamasında etkin bir şekilde temsil edilmesi gerekir. Bu süreçte hukuki bilgiler aktarılması mühimdir. Bu bilgiler doğrultusunda adım atmak şüpheli veya sanık durumundaki müvekkilin ceza kanunu çerçevesinde en doğru şekilde savunulmasına olanak sağlar. Müvekkilin şikayetçi taraf olması durumunda ise karşı tarafın hak ettiği cezayı almasını sağlamaktadır.

Ağır Ceza davalarında van ceza avukatı bulundurmak zorunlu mu ve faydaları nelerdir?

– Ceza davalarının işleyişi birçok hukuki prosedür ve kanun maddesine dayandığı için etkili bir şekilde savunma yapmak açısından ceza avukatı tutmanın gerekliliği özellikle ceza davalarında bir adım öne çıkmaktadır.

Henüz soruşturma aşamasında van ceza avukatı tutabilir miyim?

– Evet. Bir suç ile suçlandığınız andan itibaren bir ceza avukatından yardım almanızda fayda vardır. Bu aşamada bazı özgürlüklerin kısıtlanmasını (gözaltı, yakalama kararı, arama emri vb.) haklı şekilde engellemek için van ceza avukatı size yardımcı olabilir. Ayrıca polis veya jandarmanın ifadenize başvurması sırasında hukuki hakkınız olarak bir ceza avukatından yardım alabilirsiniz.

Tutuklu veya gözaltındayken van ceza avukatımla görüşebilir miyim?

– Evet, görüşebilirsiniz fakat belli kurallar çerçevesinde. Bir suça istinaden yakalanan veya gözaltına alınan kişi, üçüncü bir kişinin katılımı olmaksızın sadece van ceza avukatı ile görüşme gerçekleştirebilir. Bu görüşme tamamen dışa kapalıdır. Avukat ve müvekkil arasında gizlilik çerçevesinde gerçekleşir. Burada konuşulanların avukat tarafından sır olarak saklanması avukatın mesleki yükümlülüğüdür.

Van Ağır Ceza avukatı hakkımda hazırlanan iddianameyi inceleyebilir mi?

– Ceza avukatının iddianame dosyasını incelemesi avukatın mesleki bir hakkıdır. Bu sebeple işleme konu olacak her türlü beyan, tutanak ve kamera kaydı gibi evrakı inceleme özgürlüğü vardır. Bu dosyayı incelemek için herhangi bir vekalete de ihtiyaç duyulmamaktadır. Sadece bu evraklardan kopya alınması için vekalete ihtiyaç vardır.

Van Ceza avukatı delil toplayabilir mi?

– Deliller etkili bir savunma yapılması ve gerçeğin ortaya çıkartılması açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple van ceza avukatları delil toplama hakkına sahiptir. Ayrıca tüm kamu kuruluşları davanın gidişatını değiştirebilecek tüm verileri avukatın incelemesine müsaade etmek zorundadır. Tüm bu delillerin toplanması ve sunulması ile ilgili van ceza avukatı yetkilidir.

Ceza Avukatlarına Vekalet Verme İşlemleri

Ceza davalarında taraf olan mağdur ya da sanık statüsündeki herkes savunma hakkı kapsamında avukatlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Bu nedenle birlikte çalışmak istedikleri herhangi bir avukat ile dava ile ilgili bilgi paylaşımı yaparak vekaletlerini vermeleri ile birlikte dava sürecinde van ceza avukatını görevlendirebiliyorlar.

Van Ceza avukatlarına vekalet verilebilmesi için öncelikle avukatın adı soy adı, adresi, baro kaydı ve sicili gibi bilgilerin noter tarafından işleme alınarak vekaletname çıkarılması gerekiyor. Çıkarılan vekaletnamenin bir örneği avukata verilerek ceza avukatı tarafından ilgili mahkeme kayıtlarına işletilmesi sağlanıyor. Böylelikle ilgili ve benzer davalarda van ceza avukatları müvekkilleri ile ilgili tüm savunma ve şikayet işlemlerinde müdafi olarak görev alabiliyorlar.

Van Ceza Avukatları hangi davalara bakar ?

Avukatlar bir çok kategoride davalara bakmaktadır. Bu kategorilerden en çok rağbet göreni de ceza avukatlarıdır. Van Ceza avukatlarının bir çeşidi ise ağır ceza avukatı olarak hizmet vermektedir. ceza avukatları genel olarak bakıldığında yaralama, dolandırıcılık, öldürme, uyuşturucu, hırsızlık ve bir çok buna benzer adi ceza hususunda hizmet vermektedir. ceza avukatlarının kendi müvekkillerini seçmek istemek gibi lüksleri de bulunmaktadır. genel olarak bakıldığında ceza avukatları her zaman haklı olan tarafı seçmek zorunda kalır. Adi suçlarda suçlu olan kişi baronun kendisine atamış olduğu avukatları kullanmak zorunda kalmaktadır. Zira kaybedebileceği bir davaya yani kendisinin ileriki hayatında kötü bir nokta bırakabileceği davalara hiçbir avukat kendi dileği ile bakmaz. Bu davalarda baro kişi için baroya bağlı olan bir avukattan hizmet talep ederek adi suç işlemiş kişi ile ilgilenmesini talep etmektedir. Makalemizin yukarısında her kategoride çalışan avukatlar bulunmaktadır demiştik bu avukatların bir çeşidi de evli çiftlerin boşanmasını sağlamak için çalışan boşanma avukatlığı olarak çalışan avukatlardır.

Van Ceza avukatı, van ağır ceza avukatı, fark etmeksizin her avukat en başta müvekkilinin hak arama hürriyetini yerine getirerek kutsal bir mesleğin yerine getirilmesine öncülük etmektedir.

Yurtdışında her avukat kendi çalışma dalına göre davalar alırken ülkemizde bu durum böyle değildir. Yurtdışında boşanma avukatı olan kişi boşanma davaları ile ilgilenir. Ceza davaları veya icra davaları gibi alanlara karışmaz. Aynı şekilde diğer ceza avukatı, icra avukatı olarak görev alan avukatlar diğer alanlara yönelemezler.Bu sebep hakkınızda açılmış olan bir ceza davası bulunuyorsa adliyeler önünde avukat olmayan kişiler tarafından yazılan arzuhalci veya dilekçeciler ile taleplerini yazmayınız. Avukatlar aracılığı ile dilekçelerinizi veya savunmanızı  gerçekleştiriniz .

     en iyi ceza avukatı veya buna benzer uzman ceza avukatı tabirlerini avukatlar kullanamazlar. Avukatlık mesleği buna izin vermemektedir. Her avukat kendi dosyası üzerinde gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Ancak tecrübe denilen durum tabiki önemlidir.

 AĞIR CEZA AVUKATININ SORUMLULUKLARI NELERDİR?

    Van Ağır ceza Mahkemesi’nde yargılaması  yapılan suçlar itibariyle sanığın tutuklu olarak yargılanması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda öncelikle vekalet almak suretiyle ağır ceza avukatı tutukluyu cezaevinde ziyaret edecek dosyayı onunla tartışarak davayı onun gözünden de görecek ve dava dosyasını  incelerken bu hususları da göz önüne alacaktır. Tüm ceza avukatlarının çalışma tarzları farklı olabilir. Ancak kanaatimizce doğru olan çalışma şekli sanık tutuklu ise:

a)cezaevine noterin giderek sanıktan  vekaletname alması

b) bu vekaletnameye dayalı olarak dosyanın bir örneğinin  alınması

c) dosyanın ağır ceza avukatı tarafından ayrıntılı bir şekilde  incelenmesi

d) daha sonra cezaevinde sanıkla yapılacak görüşmede sanıktan  gerekli bilgilerin alınması

e)Tüm bu aşamalardan sonra emsal Yargıtay  kararları da gözetilerek savunmanın hazırlanması

Şeklindeki yol haritası izlenmelidir.

Sanık tutuklu değilse:

          1 -) Dosyanın bir örneği sanıktan talep edilmeli

          2-)ayrıntılı bir incelemeden sonra

          3 -)sanıkla  görüşme yapılarak

           4-)savunma oluşturulmalıdır.

           Yukarıda izah ettiğimiz gibi ceza avukatının en önemli sorumluluğu ilk celseye kadar ağır ceza mahkemesi heyetini i̇kna edebilecek  tutarlı bir savunma hazırlamaktır. Bu savunma deyim yerindeyse davadaki kırılma noktasıdır. İlk celsede yapılan savunma i̇kna edici olmaktan uzak ve Yargıtay emsal kararlarına aykırı ise daha sonra yapılacak çalışmalar aynı oranda netice almaktan uzak kalacaktır.

     Yargılama devam ettiği sırada sanık tutuklu kalabilir. Bu durumda cezaevine giderek sanıkla  görüşme yapılması ve davanın gidişatı hakkında değerlendirme yapılması son derece önemlidir. Tutukluluk devam ettiği sürece sanıkla ve sanık yakınları ile olan diyalog devam ettirilmelidir. Mahkeme sanık aleyhine karar verir ise kararın bölge adliye Mahkemesince i̇ncelenmek üzere i̇stinaf kanun yoluna başvurmak ve bölge adliye Mahkemesi de   başvuruyu reddederse yahut kararı onar ise Yargıtay yoluna başvurmak da Van Ağır Ceza Avukatının görevleri arasındadır.

Ağır Ceza Alanına Giren Çeşitli Suç Tipleri

 Van ağır ceza avukatı isimden de anlaşılacağı üzere çok ciddi vakalara bakmaktadır Biz avukat olarak bu vakaları sizler için derledik ve gerekli açıklamaları yaptık. Aşağıda ağır ceza alanına giren ve bizim avukatlığını yapacağımız suç tipleri bulunmaktadır.

Adam Öldürme Suçu ve Van Ağır Ceza Avukatı

Kasten adam öldürme suçu, gerek suçun niteliği gerekse ceza miktarı yönünden savunmanın van ağır ceza avukatı aracılığıyla yapılması zorunlu olan suçlardandır. Avukat, kasten adam öldürme suçunun basit veya nitelikli hallerinden hangisinin işlendiğine göre iddia ve savunma hazırlar.

Suçun nitelikli hallerini ispat etmek bazen zor olabilir, ceza avukatı bu hallerin ispatlanması açısından iddia faaliyetine katkı sunabilir. Adam öldürme suçunun nitelikli hallerinin gerçekleşip gerçekleşmediği tarafların olay öncesi, olay sırasında ve sonrasındaki davranışlarını incelemek gerekir. Avukat, bir kasten adam öldürme vakıasını incelerken vakıanın tüm aşamalarını bir bütünlük içinde incelemelidir. Suçun nitelikli hallerini ortaya çıkarmak ince bir ayrıntının fark edilmesine bağlı olabilir. Adama öldürme suçunun nasıl gerçekleşebileceğine dair çok geniş bir perspektifle hareket edildiğinde suçun ispatına dair ayrıntıların gözden kaçması engellenir.

Van Ağır ceza avukatı, kasten adam öldürme suçunda haksız tahrik bulunup bulunmadığını özellikle araştırmalıdır. Suçun haksız tahrik altında işlenmesi halinde faile verilecek cezada indirim yapılabilecektir. Haksız tahrikin derecesi yapılacak indirimin oranını da belirleyecektir. Olayda haksız tahrik olup olmadığı, haksız tahrik varsa ne derecede olduğu van ceza avukatı tarafından araştırılmalıdır.

Meşru müdafaa (meşru savunma) da adam öldürme suçu açısından avukatın dikkat etmesi gereken bir kavramdır. Meşru müdafaa halinde faile ceza verilmez. Filin meşru savunma altında işlenip işlenmediği çok hassas bir değerlendirme gerektirdiğinden ceza avukatı, bu hususa dair delillerin soruşturma aşamasından itibaren toplanmasını ve meşru savunmanın ispatlanmasını sağlamalıdır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ve VanAğır Ceza Avukatı

Nitelikli dolandırıcılık suçu, birçok farklı şekillerde işlenebilen malvarlığı suçlarındandır. Van Ağır ceza avukatı nitelikli dolandırıcılık suçuna dair bir dava dosyasıyla ilgilendiğinde suçun hukuk bilgisi dışından teknik bilgi gerektirip gerektirmediğini araştırmalıdır. Bazı nitelikli dolandırıcılık suçu halleri hukuk bilgisi dışında teknik bilgi yardımı alınmasını gerektirebilir. Bu hallerde davanın savunma avukatı konunun uzmanından mütalaa almalıdır. Mesela, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK md. 158/1-f) işlenmesi halinde, delillerin ortaya konulması açısından bilişim sisteminin incelenmesi gerekebilir. Ceza avukatı, bilişim sisteminin incelenmesi ihtiyacı ortaya çıktığında, bunu bir uzman vasıtasıyla yapmalıdır.

Nitelikli dolandırıcılık suçunun bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde fail hakkında ceza indirimi uygulanmaktadır (TCK md. 159). Savunmayı yapan avukat, fail hakkında bu maddenin uygulanma ihtimali varsa delillerin bu yönüyle ortaya konulmasını sağlamalıdır.

Nitelikli dolandırıcılık suçu, suçun neden olduğu zarar giderildiğinde ceza indirimi yapılan ekonomik suçlardandır. Van Ceza avukatı, suçun ortaya çıkardığı zararın giderilmesi halinde ceza indirim oranının kanuna uygun belirlenip belirlenmediğini kontrol etmelidir.

Yağma Suçu ve Ağır Ceza Avukatı

Yağma suçu, hem kişi özgürlüğünü hem de malvarlığı değerlerini hedefleyen en ağır suçlardan biridir. Vanda Ağır ceza avukatı yağma suçu dosyasını incelerken suç vasfının doğru şekilde belirlenip belirlenmediğine dikkat etmelidir. Yağma suçu, şiddet ve tehditle işlenen bir hırsızlık suçu olarak nitelenebilir. O yüzden hırsızlık suçu ile yağma suçu birbirine karıştırılabilmektedir. Fiilin işlenmesi sırasında şiddet veya tehdit olup olmadığı sağlıklı bir savunma için yeterince incelenmelidir.

Yağma suçu da hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla işlenirse failin cezasından indirim yapılabilecektir. Alacağın tahsili amacıyla suçun işlenip işlenmediği savunmayı yapan avukat tarafından etraflıca incelenmelidir.

Suçun meydana getirdiği zararın giderilmesi halinde ceza indirimi yağma suçu açısından da geçerlidir. Avukat, mağdrun uğradığı zararın giderilmesi halinde bir ceza indirim hali olan etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza indirimi yapılmasını savunmalıdır.

Van Ceza Avukatı

Zimmet Suçu ve Ağır Ceza Avukatı

Zimmet suçu, kamu görevlisinin görevi sebebiyle kendisine teslim edilen veya muhafaza etmekle sorumlu olduğu malı kendisi veya başkasının zimmetine geçirilmesiyle oluşur. Zimmet suçu, esasen görevi kötüye kullanma suçunun özel bir şeklidir.

Van Ağır ceza avukatı, zimmet suçu yargılamasında mutlaka kamu görevlisinin yaptığı işin teknik boyutu konusunda ayrıntılı bilgi almalıdır. Çünkü, kamu görevlisinin yaptığı işin teknik açıdan görev sayılıp sayılmayacağı zimmet suçu yargılamasında oldukça önemlidir. Zimmet suçunun oluşup oluşmadığı konusunda detaylı bir hesap raporu alınması gereken bir husus tespit edilirse, konunun uzman bilirkişilerden savunmayı güçlendirecek özel bilirkişi raporu alınarak mahkemeye sunulmalıdır.

Zimmet suçu, suçun temel şekli itibariyle ceza miktarı 5 yıl ile 12 yıl arasında olan ağır ceza mahkmesinin yetkisine giren suçlardandır. Nitelikli zimmet suçu, 7.5 yıldan 18 yıla kadar hapis czeası gerektiren bir suçtur. Bu nedenle van ağır ceza avukatı, zimmet suçu davasında tüm delilleri müvekkiliyle değerlendirerek, görev ilişkisini ve suçun oluşup oluşmadığını tartışmalıdır.

Zimmet suçu, etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilecek suçlardandır. Zimmet suçu nedeniyle etkin pişmanlık uygulanıp uygulanmayacağı, hangi aşamada ne kadar indirim yapılabileceği avukat tarafından müvekkile bilgi olarak sunulmalıdır.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Ağır Ceza Avukatı

İhaleye fesat karıştırma suçu, kamu kurumlarının mal veya hizmet alımları ile kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştırlmasıyla işlenen bir suçtur. Hileli davranışlarla bazı kimselerin ihaleye girmesini engellemek, yeterliliği olmayan kişi veya şirketlerin ihaleye katılımını sağlamak, malların şartnamedeki özelliklerine aykırı bir şekilde değerlendirmey alınması, gizli tutulması gereken bilgilerin saklanmayıp başkalarına aktarılması gibi hareketler ihaleye fesat karıştırma suçu oluşturur.

İhaleye fesat karıştırma suçu, bağlı hareketli bir suçtur. Yani, suçun kanuni tanımında sınırlı bir şekilde sayılan hareketlerden birinin gerçekleşmesiyle suç oluşur. Kanuni tanımda yer almayan benzer nitelikteki hareketler suçun meydana gelmesine sebep olamaz.

    Van Ağır ceza avukatı, ihaleye fesat karıştırma neticesinin doğmasına neden olan hareketleri tek tek değerlendirmeli, yargılama konusu fiilin TCK 235. maddede sınırlı bir şekilde sayılan hareketlerden olup olmadığını mahkemede tartışmalıdır.

Bilişim Suçları ve Van Ağır Ceza Avukatı

Bilişim suçları, bilgisayar, cep telefonu, banka pos cihazları vb. gibi teknolojik araçlar veya internet kullanılarak suç işlenmesiyle oluşan suçlardır. Bilişim suçları, şu suçlardan ibarettir: 1- Bilişim sistemine girme bilişim suçu, 2- Sistemi Engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme bilişim suçları, 3- Haksız çıkar sağlanan bilişim suçları, 4- Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle bilişim suçları, 5- Banka kartları veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suretiyle bilişim suçu.

Görüldüğü üzere bilişim suçları çok çeşitli biçimlerde işlenebilen suçlardandır. İnternetin sosyal hayatın bir parçası haline gelmesi sebebiyle, insanlar internet aracılığıyla her türlü iletişimi gerçekleştirmektedir. İnsanların sosyal hayatının bir bölümünün internete taşınması (alışveriş, sohbet, oyun vs.), bu ortamlarda bilişim suçlarının da işlenmesine neden olmaktadır.

    Van Ağır ceza avukatı, bilişim suçları nedeniyle yargılama yapılan bir davada ihtiyaç duyduğunda mutlaka teknik danışmanlık almalıdır. Bilişim suçları, özel soruşturma ve kovuşturma yöntemleri izlenerek açığa çıkartılan suçlardandır. Özellikle suçun ortaya çıkartılması amacıyla bilirkişiler vasıtasıyla teknik incelemeler yapılarak elde edilen veriler sayesinde faillere ulaşılmaktadır. teknik verilerin yetersiz olduğu durumlarda ceza muhakemesi hukukunun klasik delil yöntemleri de suçu ispat edebilmektedir. Örneğin, faili teknik incelemelerle tespit edilemeyen bir bilişim suçu, bazen tanık beyanlarıyla dahi ispatlanabilmektedir.

Parada sahtecilik Suçu ve Ağır Ceza Avukatı

Parada sahtecilik suçu, Türkiye’de veya yabancı bir ülkede kendi kanunlarına uygun bir şekilde tedavülde bulunan bir parayı, sahte bir şekilde üretmek (sahte para basma), sahte olduğunu bilerek ülkeye sokmak, nakletmek, muhafaza etmek veya tedavüle sokma biçiminde fiillerle işlenen seçimlik hareketli bir suçtur (TCK md.197). Uygulamada “kalpazanlık suçu” olarak da adlandırılmaktadır.

Parada sahtecilik suçu, suç kastının tespiti, serbest seçimlik hareketlerin gerçekleşip gerçekleşmediği ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması noktasında ağır ceza avukatı tarafından titizlikle değerlendirilmesi gereken bir suç tipidir. Özellikle, sahte paranın aldatıcılık niteliği (iğfal kabiliyeti) olup olmadığı bilimsel raporlarla ortaya konulmalıdır.

Van ağır ceza avukatı hem sanık hakları açısından hem de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından ceza yargılamasının temel kurucu aktörlerinden biridir.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi